1. Thông tin quan trọng

Hiện tại, token WHC đang được phát hành trên mạng Ethereum chuẩn ERC20. Việc đốt bỏ một số lượng token trên mạng ERC20 cho phép WhiteHub phát hành lại 20 triệu token lên mạng KardiaChain (KRC20) mà không làm tăng nguồn cung tối đa, đảm bảo giá trị 1 WHC không thay đổi giữa 2 mạng blockchain.

Kể từ hôm nay, người dùng có thể giao dịch WHC trên KRC20 với lợi ích phí giao dịch thấp hơn (gần như bằng 0) so với mạng ERC20 như trước đây.

2. Chi tiết

  • Số lượng token đã đốt: 20,000,000 WHC
  • Tổng số lượng WHC còn lại trên mạng ERC20 còn 70,000,000 WHC
  • Tổng lượng WHC phát hành trên KRC20: 20,000,000 WHC

Link sự kiện đốt WHC:

WhiteHub Team.