1. Thông tin quan trọng

Hiện tại, token WHC đang được phát hành trên mạng Ethereum chuẩn ERC20. Việc đốt bỏ một số lượng token trên mạng ERC20 cho phép WhiteHub phát hành lại 10 triệu token lên Binance Smart Chain (BSC) chuẩn BEP20 mà không làm tăng nguồn cung tối đa, đảm bảo giá trị 1 WHC không thay đổi giữa 2 mạng blockchain.

Để phục vụ cho việc làm việc với Binance X và hệ sinh thái của Binance, WhiteHub sẽ thực hiện build WHC trên BSC, với nguồn cung là 10M. Trước tiên BSC sẽ được hỗ trợ cho WHC lưu trữ trên VNDC Wallet.

Lợi ích khi giao dịch qua mạng blockchain BEP20:

  • Tốc độ giao dịch nhanh
  • Phí giao dịch thấp

2. Chi tiết

  • Số lượng token đã đốt: 10,000,000 WHC
  • Tổng số lượng WHC còn lại trên mạng ERC20 còn 90,000,000 WHC
  • Tổng lượng WHC phát hành trên B2B: 10,000,000 WHC

Link sự kiện đốt WHC:

Smart Contract BEP20: https://bscscan.com/token/0x9246089db5f6b42502fcdc7da590c160bc869fab